برگزاری مجمع عمومی اتحادیه بار کشور

در روز سه شنبه مورخ 1402/08/02 اولین جلسه مجمع عمومی اتحادیه بار شهری کشور با حضور کلیه مسئولین حمل و نقل بار و مسافر شهرداری های سراسر کشور من جمله رئیس سازمان حمل ونقل ملایر در محل سالن جلسات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور برگزار گردید که در این جلسه اعضای هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه تعیین و انتخاب شدند . ضمناً در این جلسه لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر ملایر با جناب مهندس احمدی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی فنی سازمان شهرداریها دیدار و ملاقات کرد.