سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار ومسافر

 

IMG_8521نام و نام خانوادگی: محمد لطفي

 

 

سوابق تحصیلی:

– كارشناس مديريت

 

سوابق کاری:

-رئيس امور مالي شهردراي ملاير

-سرپرست سازمان مديريت ونظارت برتاكسيراني ملاير

-ذيحساب طرح هاي عمراني شهرداري ملاير

-مسئول حسابداري شهرداري ملاير

-حسابرس داخلي شهرداري ملاير

-رئيس امور مالي وذيحساب سازمان آتش نشاني ملاير

-بازرس ويژه سازمان تاكسيراني

-عضو كميسون معاملات شهرداري ملاير

-عضو شوراي ترافيك فرمانداري ويژه ملاير

– رئيس امور مالي سازمان اتوبوسراني ملاير

-عضو هيئت نظارت بر انتخابات بخش زند ملاير