برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره و شورای سازمان حمل ونقل بار و مسافر

در روز یکشنبه مورخ 1402/07/16 جلسه مشترک هیئت مدیره و شورای سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر با حضور کلیه اعضا در محل سازمان تشکیل و پیرامون مسائل و مشکلات سازمان تصمیم گیری گردید.

در این جلسه لطفی رئیس سازمان ابتدا پاره ای از مشکلات سازمان را مطرح و مقرر شد با عنایت به وجود مشکلات کلیه اعضا در جهت ارائه خدمات رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان اهتمام ورزیده و مصوبات جلسه پیگیری و اجرایی گردد.