برگزاری جلسه توجیهی سرویس مدارس و دانشگاه

در روز شنبه مورخ 1402/07/01 جلسه توجیهی سرویس مدارس و دانشگاه ویژه رانندگان اتوبوس با حضور مسئول نقلیه دانشگاه ملی ، لطفی رئیس سازمان حمل ونقل ، متصدی اتوبوسرانی و بازرسی سازمان و کلیه رانندگان اتوبوس برگزار شد و مطالب و موارد مرتبط با سرویس های مدارس و دانشگاه با رانندگان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

لطفی در این جلسه لزوم سلامت و امنیت خودروها را به همراه وجود معاینه فنی متذکر شد و اعلام کرد با رانندگانی که در این زمینه کوتاهی نمایند برابر مقررات برخورد خواهد شد.