برگزاری جلسات کارگروه ماده 18

در روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 ساعت 10:30 صبح در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان ملایر دومین جلسه اصلی کارگروه ماده 18 سرویس دانش آموزی بال حضور کلیه اعضا برگزار گردید که در این جلسه نرخ سرویس دانش آموزان مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 که از قبل به شورای اسلامی شهر ارسال و مورد تائید قرار نگرفته بود مجدداً مورد بررسی و بحث قرار گرفت و چکش کاری گردید و نرخ مورد نظر تصویب شد و مقرر گردید به کارگروه تنظیم بازار اداره صنعت و معدن ارجاع شود تا پس از آن جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال شود.