گفتگو با رئیس دفتر حمل ونقل ترافیک شهری کشور

در روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر با مهندس بابایی زاده سرپرست محترم دفتر حمل ونقل و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در محل برگزاری مجمع اتحادیه دیدار و گفتگو داشتند که در این جلسه موضوع نوسازی و تعویض تاکسی های فرسوده و موضوع بیمه تامین اجتماعی رانندگان و نیز سوخت ناوگان باری (وانت بار و …) مورد بحث قرار گرفت که ایشان عنوان داشت در تمام کشور این مشکلات حل نشده است و سازمان شهرداری ها به جد پیگیر رفع مشکلات و مرتفع نمودن این موضعات است