اولین مجمع عمومی اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور برگزار شد

در روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 اولین جلسه مجمع عمومی اتحادیه حمل ونقل مسافر شهری کشور در محل سالن جلسات هتل لاله تهران با حضور کلیه مدیران و مسئولین حمل و نقل شهرداری های کشور برگزار گردید.
در این جلسه اتحادیه های تاکسیرانی و اتوبوسرانی و پایانه ها ادغام گردیده و پس از رای گیری هیئت مدیره جدید با نام اتحادیه حمل و نقل مسافر برای مدت دو سال انتخاب شدند.