بازدید های میدانی در سطح شهر

رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر در جهت تسهیل امورات با مسئولین شهری و در جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان و تاکسیرانان خدوم نسبت به بازدیدهای میدانی در سطح شهر اقدام به عمل آوردند