تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی ترمینال برون شهری

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بیان کرد : در راستای طرح استقبال از بهار و در جهت رفاه حال همشهریان و مسافران محترم سرویس های بهداشتی و وضوخانه ترمینال برون شهری تعمیر و تجهیز می گردند . لذا از مجموعه شرکت تعاونی های مستقر در ترمینال و مسافران و مردم عزیز خواستار نگهداری و حفظ اموال بیت امال شوند.

 

photo_2023-03-02_10-05-44 photo_2023-03-02_10-05-42 photo_2023-03-02_10-05-41 photo_2023-03-02_10-05-40