دو دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان شهری ملایر اضافه شد

photo_2023-01-30_07-42-31

 

در روز شنبه مورخ 1401/11/01 تعداد دو دستگاه اتوبوس درون شهری صفر کیلومتر مدل آتروس به ارزش یکصدو چهار میلیارد ریال که قبلاً توسط شهرداری ملایر و سازمان حمل ونقل بار و مسافر از شرکت ایران خودرو خریداری شده بود تحویل سازمان حمل ونقل گردید. از این مبلغ 25 درصد سهم شهرداری ها و 75 درصد سهم دولت محترم بوده که به شهرداری ها کمک و مساعدت کرده است.