برگزاری جلسه سرویس دانش آموزی

در روز دوشنبه مورخ 1401/10/19  ساعت 10:30 صبح جلسه کارگروه سرویس مدارس تشکیل و پیرامون موارد و مشکلات سرویس ها بحث و تبادل نظر شد و مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:

در این جلسه که با حضور نمایندگان فرمانداری ویژه ، اداره راهداری، سازمان حمل ونقل شهرداری و آموزش و پرورش انجام شد مقرر گردید اداره آ.پ ملایر لیست تمامی رانندگان سرویس مدارس را به سازمان حمل و نقل ارائه نماید تا سازمان نیز با همکاری پلیس راهور نسبت به انجام بازرسی از سرویس های مدارس اقدام نماید.
در ادامه مقرر شد پلیس راهور نسبت به برگزاری کلاس آموزشی جهت رانندگان سرویس مدارس اقدام نماید و با رانندگان متخلف نیز برخورد لازم را معمول دارد.