بازدید از روند بازسازی اتوبوس ها

در رور شنبه مورخ 1401/06/05 لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر به همراه کارشناس فنی سازمان و کارشناس و مکانیک واحد خدمات موتوری شهرداری ملایر و پیمانکار مربوطه از روند تعمیرات موتور اتوبوس ها و بازسازی آنها بازدید میدانی به عمل آوردند و مقرر گردید بازسازی اتوبوس ها با نظارت کامل کارشناسان فنی سازمان و شهرداری انجام پذیرد

 

photo_2022-08-27_14-24-07

photo_2022-08-27_14-23-51