بازدید بازرسان استانداری از اتوبوس ها

در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 هیئت سه نفره استانداری  به عنوان نماینده سازمان شهرداریها از اتوبوس های بازسازی شده این سازمان بازدید به عمل آوردند

 

photo_2022-07-16_07-58-16 photo_2022-07-16_07-58-18 photo_2022-07-16_07-58-34