بازدید مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر نهاوند از ملایر

در روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 جناب آقای مهندس امیری مدیرعامل محترم سازمان حمل ونقل همگانی شهر نهاوند به اتفاق هیئت همراه از سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر ملایر و همچنین شرکت تعاونی تاکسیرانی ملایر بازدید میدانی به عمل آورند
در این بازدید چند ساعته برنامه اتوماسیون اداری سازمان ونحوه کارکرد و فعالیت شرکت تعاونی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت

 

photo_2020-11-19_08-42-11 photo_2020-11-19_08-42-14 photo_2020-11-19_08-42-46