تاکسیدار امانت دار

در روز سه شنبه مورخ 99/08/06 آقای ولی اله چهاردولی تاکسیران کد 1454 خط جانبازان یک عدد کیف که حاوی مدارک شناسایی و عابر بانک و پول نقد بوده و در داخل تاکسی جامانده است با شناسایی صاحبش به سازمان حمل ونقل بار ومسافر تحویل داده است که این حرکت خدا پسندانه ایشان واقعاٌ ستودنی است .
لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر گفت : در این شرایط وضعیت اقتصادی حرکت این تاکسیران واقعاً قابل تقدیر وستایش است و از ایشان بخاطر این کار خیرخواهانه تشکر و قدردانی نمود و مقرر گردید در اسرع وقت از این افراد و تاکسیرانان تقدیر وتشکر به عمل آورد.