نصب بنر با مضمون هشدار ویروس کرونا

با توجه به مصوبات ستاد کرونا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در راستای اشاعه فرهنگ  استفاده از ماسک جهت سلامتی خود و سایرین نسبت به چاپ و نصب بنر با موضوع نصب ماسک بر روی صورت و بدون ماسک وارد نشوید در جلو درب ورودی سازمان اقدام نمود .
ماسک ورد بدون ماسک