حمایت سازمان از اتوبوسرانان

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام نمود با عنایت به رایزنی های بسیار با اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در خصوص تخصیص سهمیه اتوبوس های ملایر و در جهت مساعدت به رانندگان تعدادی  بشکه های روغن در انبار سازمان تخلیه گردید تا به موقع بین اتوبوسرانان توزیع گردد.

 

بشکه بشکه 2