توزیع ماسک بین تاکسیرانان

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر اعلام کرد در جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا ماسک مورد نیاز توسط سازمان خریداری و بین اکثر تاکسیرانان توزیع گردید .

خرید ماسک 2 خرید ماسک توزیع ماسک 2توزیع ماسک