اختصاص یک دستگاه اتوبوس بازسازی شده به ملایر

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر در طی یک سفر یک روزه به قزوین و دیدار با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و گفتگو با ایشان در خصوص مطالبات شهرستان ملایر بابت قطعات اتوبوس ها مقرر گردید بابت طلب ملایر، یک دستگاه اتوبوس بازسازی شده به قیمت کارشناسی و با تنظیم صورتجلسه به ملایر تحویل گردد.

بازدید از قزوین