بازدید رئیس سازمان از ترمینال های مسافربری شهر اصفهان

در روز دوشنبه مورخ 99/03/12 با هعماهنگی شهردار محترم ملایر جناب مهندس بابایی ، لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر از ترمینالهای کاوه – صفه و جی شهر اصفهان بازدید میدانی نمودند و با مدیریت ترمینال های فوق در خصوص نحوه اداره کردن ترمینال و خدمات رسانی و فعالیت آنها و عوارض 5% بلیت مسافر و تعداد نیروها و شرکت های تعاونی مسافربری گفتگو و مذاکره نمودند

photo_2020-06-07_08-08-09 photo_2020-06-07_08-08-15 photo_2020-06-07_08-08-07 photo_2020-06-07_08-08-06 photo_2020-06-07_08-08-10