توزیع ماسک بین رانندگان تاکسی

پس از رایزنی های فراوان با اداره صنعت ومعدن شهرستان این سازمان موفق به دریافت ماسک استاندارد جهت رانندگان تاکسی شد که در مورخ 99/01/07 بین رانندگان توزیع گردید

 

photo_2020-03-28_08-56-22 photo_2020-03-28_08-56-38 photo_2020-03-28_08-56-33 photo_2020-03-28_08-56-32 photo_2020-03-28_08-56-41 photo_2020-03-28_08-56-46 photo_2020-03-28_08-56-48