برگزاری جلسه سرویس دانش آموزی

در روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 ساعت 11:30 صبح جلسه هماهنگی سرویس های دانش اموزی با حضور نماینده پلیس راهور،نماینده اداره آموزش و پرورش ،بازرسی سازمان، کارشناس سامانه سپند و رئیس سازمان در محل سازمان حمل ونقل بار ومسافر تشکیل گردید که در این جلسه امورات سامانه  و روند اجرایی ومشکلات ناشی از آن وتعداد سرویس های مجاز بررسی گردید و مقرر شد که در اسرع وقت پلیس محترم راهور با هماهنگی بازرسی سازمان نسبت به برخورد با سرویس های فاقد برچسب سرویس و سرویس های متخلف اقدام نمایند.

 

IMG_1654 IMG_1651