برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان ملایر

IMG_1459 IMG_1458در روز سه شنبه مورخ 98/07/30 ساعت 10:30 صبح جلسه شورای ترافیک شهرستان ملایر با حضور کلیه اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری ویژه به ریاست فرماندار محترم تشکیل گردید.
لطفی رئیس سازمان حملو نقل بار ومسافر ضمن حضور در جلسه عنوان کرد بحث سرویس دانش آموزی که از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به حساسیت موضوع در این جلسه مطرح گردید و با دستور فرماندار محترم مقرر شد جلسه ویژه دیگری در این خصوص برگزار شود