برگزاری جلسه سرویس دانش آموزی

در روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 ساعت 9:30 جلسه سرویس دانش آموزی با حضور کلیه اعضا کارگروه ماده 18 و مدیران عامل شرکت های حملو نقل برگزار شد و موارد ومشکلات سرویس های دانش آموزی مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت .در نهایت مقرر شد جهت ایجاد ایمنی و امنیت هر چه بیشتر موارد مصوب گرد و مقرر شد پلیس محترم راهور با خودروهای فاقد برچسب سرویس برخورد لازم را انجام و اعمال قانون نمایند

IMG_1473 IMG_1472