بررسی مشکلات تاکسیرانان با حضور نماینده تاکسیرانان

در روز سه شنبه مورخ 98/07/16  ساعت 8 صبح جلسه ای با حضور پرسنل گشت وبازرسی سازمان و برادر عباسپور نماینده کل تاکسیرانان در دفتر کار رئیس سازمان برگزار گردید که در این جلسه مشکلات تاکسیرانان اعم از برخورد با مسافربران شخصی و برخورد با تاکسیرانان متخلف و بدون کارت و دیگر موراد گوشزد و مورد بررسی و بحث قرار گرفت و مقرر گردید ضمن احترام به شان و مقام تاکسیرانان برابر مقررات و قانون اقدامات لازم در امورات تاکسی انجام پذیرد.

IMG_1338 IMG_1335