برگزاری جلسه سرویس دانش آموزان با حضور مدیران مدارس

photo_۲۰۱۹-۰۹-۱۵_۰۹-۱۴-۲۲ photo_۲۰۱۹-۰۹-۱۵_۰۹-۱۴-۰۸ photo_۲۰۱۹-۰۹-۱۵_۰۹-۱۴-۱۶در روز پنجشنبه مورخ 98/06/21 ساعت 10:30 جلسه سرویس دانش آموزان در محل مدرسه عشقی فرد با حضور اکثر مدیران مدارس و مدیران عامل شرکت های حمل ونقل دانش آموزی و لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر و برادر کریمی کارشناس طرح سپند و دیگر مسئولین اداره آموزش و پرورش برگزار شد که در این جلسه که تا ساعت 13 بطول انجامید مقرر گردید کلیه سرویس های دانش آموزی از طریق سامانه سپند صورت پذیرد و مدیران مدارس هم به بیان مشکلات خود و مشکلات ناشی از سامانه سپند پرداختند .
در نهایت مقرر گردید آقای سلگی مدیر محترم اداره آموزش و پرورش دستورات نهایی را با توجه به مشکلات عدیده سامانه سپند و عدم استقبال مدیران از این سامانه را صادر نمایند.