جلسه با رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهر ملایر

در روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 ساعت 11 صبح جلسه ای با حضور رئیس سازمان حمل ونقل و مهندس خدابخشیان ریاست هیئت مدیره سازمان حملو نقل و برادر چگنی متصدی  امور اتوبوسها با تنی چند از رانندگان اتوبوس در محل سازمان برگزار گردید که در این جلسه صمیمانه رانندگان به بیان مشکلات و تعمیرات و نگهداری اتوبوس ها پرداختند . در این جلسه ریاست هیئت مدیره سازمان مطالبی را در خصوص قوانین واگذاری  وفروش و مزایده و اجاره را بیان نمودند . سپس ضمن قول مساعدت از همگی رانندگان خواستار شدند که به وضع اتوبوس های خود جهت سرویس دهی مطلب و آبرومندانه رسیدگی کنند . در نهایت سازمان هم هر کمکی برابر مقررات بتواند انجام می نماید. در نهایت مقرر گردید با رانندگان خاطی و متخلف برخورد و رفتار قانونی اعمال گردد

 

photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۷_۱۷-۱۴-۰۷ photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۷_۱۷-۱۴-۰۲ photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۷_۱۷-۱۶-۴۶ photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۷_۱۷-۱۶-۰۰