کرایه تاکسی در سه مسیر خیابان شهدا اصلاح و افزایش یافت

به اطلاع همشهریان عزیز و فهیم شهر ملایر می رساند با توجه به ضرورت اصلاح در نرخ کرایه برخی مسیرهای خیابان شهدا، طی درخواست این سازمان این افزایش نرخ توسط کمیته انطباق و شورای اسلامی شهر مورد تائید قرار گرفت و زین پس مسیبرهای ذیل 100 تومان به نرخ قبلی اضافه می گردد:

1- میدان امام به میدان قائم  1000 تومان

2- میدان امام به انتهای نیروی هوایی 1000 تومان

3- میدان اتقلاب به میدان جهاد و سرو 700 تومان