برگزاری مراسم تقدیر از بازنشستگان سازمان

در روز دوشنبه مورخ 97/12/27 در ساعت 11 صبح مراسم تقدیر از دو نفر از پرسنل سازمان آقایان فرجی و رضایی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند برگزار گردید که در این مراسم جناب آقای مهندس خدابخشیان ریاتس محترم هیئت مدیره سازمان و جناب سرهنگ احمدی عضو هیئت مدیره و لطفی رئیس سازمان و جمعی از همکاران شاغل حضور داشتند و با اهدای لوح تقدیر و اعطای هدیه از زحمات چندین ساله نامبردگان قدردانی گردید.

 

IMG_0561IMG_0556IMG_0555