استقرار كيوسك واحد گشت و بازرسي خيابان شهداء

رئيس سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر تصريح كرد:

با توجه به لزوم داشتن محلي جهت تحويل اشياء گمشده توسط همشهريان و نيز رسيدگي به شكايات آنها و رفاه حال اين عزيزان و تاكسيرانان جهت امورات تاكسيها (اخذ مرخصي و …) وهمچنين جهت استقرار ثابت بازرسان اين سازمان طي هماهنگي با شهردار محترم جناب آقاي مهندس بابايي و بازديد ميداني و جانمايي در معيت آقاي مهندس كوليوند رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، كيوسك گشت وبازرسي در ابتداي خيابان شهداء روبروي بانك ملت مركزي مستقر و داير گرديد .