توزيع لاستيك با نرخ دولتي بين رانندگان اتوبوس

رئيس سازمان حمل و نقل بار ومسافر اعلام نمود با رايزني با اداره صنعت معدن وتجارت ملاير مقرر شده كليه اتوبوس هاي تحت پوشش سازمان طي ليستي با كليه مشخصات خودرويي به اداره فوق جهت دريافت حواله لاستيك با نرخ دولتي معرفي گردند و رانندگان اتوبوس با در دست داشتن شناسنامه خودرو و كارت سبز مي توانند به اداره صنعت معدن وتجارت ملاير مراجعه ومعرفي نامه مذكور را دريافت نمايند