برخورد با خودروهاي فاقد برچسب سرويس دانش آموزي

 

 

رئيس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداري ملاير از برخورد با رانندگان خودروهاي (تاكسي-ون-ميني بوس-آژانس وشخصي) كه در سيستم حمل ونقل دانش آموزي فعاليت دارند وفاقد برچسب سرويس مدرسه هستند از اواخر آبان ماه سال جاري خبر داد.

محمد لطفي اعلام كرد بنابر دستورالعمل هاي ارسالي از سوي وزارت محترم كشور و آموزش و پرورش ونيز وظيفه ذاتي سازمان و اهميت موضوع حمل ونقل دانش آموزان و ضرورت ايجاد امنيت و ايمني در امر جابجايي دانش آموزان كليه خودروهاي سرويس دانش آموزي مكلف وموظفند نسبت به تائيد صلاحيت و معاينه فني خودرو و اخذ برچسب سرويس مدارس با مراجعه به سازمان حمل ونقل (تاكسيراني) اقدام نمايند. در غير اينصورت با خودروهاي بدون برچسب سرويس مدارس برابر مقررات برخورد خواهد گرديد.