آگهي مزايده فروش (حراج حضوري نوبت اول) حراج 10 دستگاه اتوبوس تاريخ : 96/04/14

آگهي مزايده فروش (حراج حضوري نوبت اول)  حراج 10 دستگاه اتوبوس تاريخ :  96/04/14

 

سازمان مديريت حمل و نقل بار ومسافر شهرداري ملاير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 600 مورخ 95/04/20 شوراي محترم سازمان وهمچنين مجوز شماره 33 مورخ 96/01/21 شوراي محترم اسلامي شهر ملاير  تعداد 10 دستگاه اتوبوس با مشخصات ذيل از طريق نشر آگهي مزايده حضوري به فروش برساند .لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد در روز دوشنبه مورخ 96/05/02 راس ساعت 10 صبح در محل پاركينگ اتوبوس هاي سازمان واقع در ميدان قائم –بلوار فردوسي –جنب شوراي حل اختلاف حضور بهم رسانند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33352722-081 تماس حاصل نمائيد.

 

مشخصات اتوبوس هاي مورد مزايده :

 

1 بنز 355 453ع48 ايران18 مدل 1378 قيمت پايه 600.0000.000 ريال داراي كارت و سند
2 بنز 355 445ع48 ايران18 مدل 1381 قيمت پايه 550.0000.000 ريال داراي كارت و سند
3 بنز 355 372ع11 ايران18 مدل 1382 قيمت پايه 490.0000.000 ريال داراي سند(فاقد كارت)
4 بنز 355 446ع48 ايران18 مدل 1381 قيمت پايه 500.0000.000 ريال داراي كارت و سند
5 بنز 355 449ع48 ايران18 مدل 1379 قيمت پايه 300.0000.000 ريال داراي كارت و سند
6 بنز 355 455ع48 ايران18 مدل 1379 قيمت پايه 600.0000.000 ريال داراي كارت و سند
7 بنز 355 458ع48 ايران18 مدل 1379 قيمت پايه 380.0000.000 ريال داراي كارت و سند
8 بنز 355 11132 ملاير-12 مدل 1378 قيمت پايه 410.0000.000 ريال داراي كارت و سند
9 بنز 457 443ع15 ايران18 مدل 1385 قيمت پايه 680.0000.000 ريال داراي كارت و سند
10 بنز 302 11129 ملاير-12 مدل 1375 قيمت پايه 300.0000.000 ريال فاقد كارت و سند

 

 

ساير شرايط مزايده :

  1. متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده به ازاي هر دستگاه 5% مبلغ پايه را بعنوان سپرده بصورت وجد نقد به حساب شماره 0205581687001 بانك ملي شعبه شهيد وفايي يا ضمانت نامه بانكي يا اسناد خزانه بنام سازمان مديريت حمل ونقل بار ومسافر واريز و برگه شركت در مزايده را دريافت نمايند.
  2. به سپرده هاي بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  3. برنده مزايده كسي خواهد بود كه بيشترين قيمت پيشنهادي را ارائه دهدوسازمان در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است .
  4. پس از مشخص شدن برنده ،سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد.
  5. متقاضيان مي تواننده جهت بازديد از خودروها همه روزه به غير از روزهاي تعطيل از مورخ 96/04/14 تا تاريخ برگزاري مزايده (ساعت 10 صبح مورخ 02/05/96) از ساعت 9 صبح لغايت 13 در محل پاركينگ سازمان حضور يابند.
  6. كليه هزينه هاي كارشناسي ،نشر آگهي مزايده وهمچنين هزينه نقل وانتقال ومحضر در خصوص خودروها به عهده برنده مي باشد.
  7. چنانچه برنده مزايده از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يك هفته نسبت به تسويه حساب و واريز وجه اقدام ننمايد سپرده وي به نفع سازمان ضبط و به ترتيب به نفرات بعدي تا سوم واگذار مي گردد.

 

 

سازمان مديريت حمل و نقل بار ومسافر شهرداري ملاير