تمديد طرح تبديل و نوسازي تاكسي فرسوده تا پايان شهريور ماه 96

img_8370

 

بدينوسيله به اطلاع آندسته از مالكين تاكسي فرسوده كه تاكنون نسبت به ثبت نام و نوسازي تاكسي فرسوده خود اقدام ننمو.ده اند مي رساند باتوجه به تمديد طرح تا پايان شهريور ماه 96 مي توانند با همراه داشتن مدارك خودرو به سازمان تاكسيراني مراجعه نمايند.