((آگهی مناقصه نوبت اول شهرداري ملاير -راه اندازی سیستم AVLوAfc ناوگان حمل و نقل عمومی بتاریخ94/10/15))

شهرداری ملایر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 880/ش/4/م -94/04/24 شورای محترم اسلامی شهر ملایر در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به مردم عزیز شهروندان ملایر نسبت به راه اندازی سیستم AFC وAvl بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام نماید لذا در این خصوص از کلیه موسسات مالی و بانک ها و شرکت های واجد صلاحیت در زمینه انفورماتیک دعوت بعمل می آید پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 94/11/03 به همراه 5% مبلغ کل برآوردبه صورت نقدی به حساب ( 0105598672002 بانک ملی شعبه شهداء) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر (کپی کامل شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی و کپی اساسنامه و آخرین تغییرات و رزومه کاری و ….جهت اشخاص حقوقی در پاکت سر بسته قرار داده و ضمن مهر و امضاءتحویل اداره حراست نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به واحد فناوری اطلاعات (IT ) شهرداری ملایر مراجعه و یا با شماره تلفن 4- 08132226061و سازمان تاكسيراني 08133352820 ویا از طریق سایت شهرداری به آدرسwww.malayer.ir اقدام فرمائید.

((مشخصات مناقصه))

1-مبلغ کل برآورد 25/500/000/000 ریال جهت 47 دستگاه اتوبوس و 1200دستگاه تاکسی می باشد و حجم کار تا سقف 25% قابل کاهش و افزایش می باشد.

2-مدت انجام کار از تاریخ تنظیم قرارداد به مدت 5 سال می باشد.

3-چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گرددو به همین ترتیب تا دو سوم ادامه خواهد داشت.

4-هزینه نشر آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- مهلت تحویل و اخذ اسناد تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ94/11/03 به اداره حراست شهرداری می باشد.

6-تاریخ بازگشائی پاکت در روز یک شنبه 94/11/04 راس ساعت 10 صبح در دفتر کار آقای شهردار می باشد.

7-مدت اعتبار ضمانت می بایست حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشائی پاکتهای مناقصه می باشد.

8- به پیشنهاد مخدوش –مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-پس از مشخص شدن نفرات برنده سپرده سایر شرکت کنندگان به آنها مسترد می گردد

10-مدت اعتبار پیشنهادات به مدت 3 ماه از تاریخ بازگشائی پاکت واصله می باشد.48 /ح/94

دکتر علیرضا رضایی

شهردار ملایر