اطلاعيه در خصوص تاكسي هاي سرويس مدارس وديگر ارگان ها

سرويسبدينوسيله به اطلاع كليه مالكين خودروهاي تاكسي اعم از (گردشي -خطي و ون) كه در حال سرويس رساني به مدارس ،بيمارستان ها،كارخانجات ،شركت هاي خصوصي و … مي باشند ؛ مي رساند در اسرع وقت با مراجعه به سازمان تاكسيراني ملاير برچسب سرويس دريافت نمايند.شايان ذكر است در صورت مشاهده خودروهاي بدون برچسب فوق برخورد قانوني لازم به عمل خواهد آمد.