مراسم توديع و معارفه فرماندار ويژه شهرستان ملاير

فرماندار

در روز يكشنبه مورخه 94/9/22 ساعت 3 بعداز ظهر جلسه معارفه فرماندار ويژه شهرستان ملاير آقاي عبدالعظيم رضايي با حضور استاندار محترم و هيئت همراه و كليه مسئولين شهرستاني و اعضاي شوراي اداري شهرستان ملاير و شهردار محترم و اعضاي محترم شوراي شهر در محل سالن اجتماعات فرمانداري ويژه برگزار گرديد كه در اين مراسم از زحمات آقاي آزادبخت فرماندار قبلي و قياسي سرپرست فعلي تقدير و تشكر گرديد. در اين مراسم آقاي نيكبخت استاندار محترم، شهرستان ملاير را خيلي با ظرفيت و داراي پتانسيل بالا دانستند و از مردم خوب و فهيم و با فرهنگ ملاير قدرداني نمودند.لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني همانند ديگر مسئولين ادارات در اين مراسم شركت داشتند و براي فرماندار جديد آرزوي موفقيت در طول مسير كاري ايشان نمودند.