بررسي موضوع تاكسي بيسيم با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر ملاير

بيسيم

در روز يكشنبه مورخه 94/9/22 جلسه اي با حضور لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير و قمري نماينده تاكسيداران و سرگو مدير عامل شركت تعاوني و موسوي رييس هيئت مديره شركت تعاوني و احمدي كارشناس ترافيك فرمانداري ويژه و همه اعضاي شوراي اسلامي شهر ملاير در محل ساختمان شوراي اسلامي شهر تشكيل و پيرامون موضوع تاكسي بيسيم مطالب و مواردي مطرح گرديد.حاج آقا نوروزي رياست محترم شوراي اسلامي شهر و رياست جلسه پس از استماع توضيحات كامل لطفي سرپرست سازمان و احمدي نماينده فرمانداري و مهندس صفوي زاده و ديگر اعضاي شورا درباره تاكسي بيسيم گفت كه برابر قانون و مقررات تاكسي بيسيم ميبايست زير نظر سازمان تاكسيراني فعاليت داشته باشد و بايد از خودروهاي تاكسي استفاده گردد .