بازديد وكنترل نامحسوس سازمان تاكسيراني و پليس راهور از سرويس مدارس

IMG_7757در روز شنبه و يكشنبه مورخه 94/9/7 و 94/9/8 اكيپ بازرسي و سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير و پليس راهور و نمايندگان اداره آموزش و پرورش ملاير جهت كنترل و نحوه خدمات دهي سرويس مدارس بازديدي از مدارس سطح شهر (حاج اربابي و حاج طوسي) جهت رفاه حال دانش آموزان داشتند كه در اين بازديد خودروها و تاكسيهاي فاقد برچسب سرويس مدرسه كنترل و با رانندگاني كه بيش از ظرفيت مجاز و مصوب سوار كرده بودند برابر مقررات برخورد بعمل آمد. لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني تصريح كرد اين طرح كنترل و بازديد ادامه خواهد داشت و با همكاري و تعامل با پليس راهور با رانندگان و تاكسيرانان خاطي برابر قانون و مقررات برخورد جدي خواهد شد.