برگزاري مراسم روز آتش نشاني (94/7/7 )

IMG_7259در روز سه شنبه مورخه 94/7/7 كه به روز آتش نشاني ناميده شده است مراسمي در محل ايستگاه مركزي سازمان آتش نشاني ملاير واقع در خيابان شهيد باهنر با حضور تني چند از مسئولين ادارات از جمله بخشدار محترم مركزي ملاير و شهردار محترم جناب دكتر رضايي عزيز و رياست محترم شوراي اسلامي شهر ملاير و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر وهمچنين مهندس تيموري عضو فعال شوراي اسلامي شهر و سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير و مسئولين دواير شهرداري و ديگر ارگانها برگزار گرديد و در اين مراسم از مقام آتش نشان قدرداني و از چند نفر از آنش نشانان نمونه و زحمت كش و ورزشكار تقدير بعمل آمد.