جلسه كارت شهروندي الكترونيكي پرداخت كرايه (تاكسي و اتوبوس)

IMG_7012در مورخه 94/6/18 جلسه اي با حضور آقاي ساريخاني مدير محترم شهرداري منطقه دو و آقاي دماوندي مديرعامل سازمان اتوبوسراني و جناب لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني و جناب ملكي مسئول واحد IT و جناب حبيبي مسئول واحد املاك و حقوقي با نمايندگان شركت توسعه هميان شهر (با همكاري بانك شهر) پيرامون كارت الكترونيكي پرداخت شهروندي در محل شهرداري ملاير تشكيل گرديد. نمايندگان شركت توضيحات جامع و كاملي در خصوص كارت شهروندي و نحوه استفاده و قابليتهاي مختلف آن ارائه نمودند و در نهايت با بحث و گفتگوهاي فراوان و مقايسه با ديگر شركتها و بررسي خواستهاي مسئولين مقرر گرديد فعلا در مناقصه مذكور شركت نمايد تا بعدا كميسيون معاملات شهرداري تصميم گيري لازم را انجام نمايد.