برگزاري مجمع ساليانه اتحاديه تاكسيراني شهري كشور در تبريز

IMG_6926در مورخه 94/6/14 و 94/6/15 بيست و هشتمين مجمع ساليانه تاكسيراني شهري كشور به ميزباني شهر تبريز با حضور مديران عامل سازمانهاي تاكسيراني و واحدهاي تاكسيراني و مسئولين اتحاديه و همچنين سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير برگزار گرديد. در اين مجمع يك عضو اصلي هيئت مديره و بازرس اتحاديه با راي گيري انتخاب و يكسري از مشكلات سازمانهاي تاكسيراني مطرح گرديد. سرپرست سازمان تاكسيراني ره آورد اين مجمع و سفر را در مجموع براي سازمان تاكسيراني مثبت اعلام كرد وي همچنين يادآور شد باتفاق مديران عامل تاكسيراني شهرهاي ديگر از نزديك از خيابانها و ايستگاههاي تاكسي شهر تبريز بازديد بعمل آمد.