نشست صميمي بخشدار مركزي ملاير با برخي از تاكسيداران و مسئولين سازمان تاكسيراني

در روز سه شنبه مورخه 94/5/27 در محل بخشداري مركزي واقع در ساختمان فرمانداري ويژه ملاير جلسه اي با حضور جناب آقاي فارسي بخشدار محترم مركزي ملاير و آقاي صفوي زاده مسئول محترم پايانه ها و رئيس كميسيون حمل ونقل و ترافيك شورا و عضو شوراي اسلامي شهر و سازمان تاكسيراني و لطفي سرپرست سازمان و قياسوند مسئول گشت و بازرسي سازمان و حاج آقا سرگو مدير عامل شركت تعاوني تاكسيراني و سيد موسوي رئيس هيئت مديره شركت تعاوني و جناب آقاي كارگر رياست اداره كار و امور اجتماعي و تعاون و آقاي عبدالملكي كارشناس فرمانداري ويژه در خصوص وضعيت شركت تعاوني برگزار گرديد. در اين جلسه درخواست تاكسيداران مطرح و مباحثي جهت فعاليت شركت تعاوني تاكسيراني و نحوه عضويت تاكسيداران مطرح گرديد كه در نهايت پس از گفتگوي فراوان و توضيحات سرپرست سازمان و ديگر اعضا مقرر گرديدجهت روشن شدن موضوع و قانوني بودن امور اداره كار و تعاون پيگيري لازم را انجام نمايد.