قطع سهميه بنزين تاكسيها

به گزارش سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير حذف سهميه سوخت خودروهاي عمومي از جمله تاكسيها تاكسيرانان عزيز ملاير را با مشكل بزرگي مواجه كرده و اين اقدامي شتابزده و غير منطقي بوده است. ايشان با انتقاد از نگاه يكسان دولت محترم به تاكسيرانان و خودروهاي شخصي گفت اين امر بر مشكلات تاكسيرانان بيشتر دامن خواهد زد و اگر دولت محترم تاكسيرانان را از حمايت محروم كند و آنان را با شخصي ها يكسان قرار دهد بي گمان نظارت بر حمل و نقل عمومي بسيار مشكل خواهد بود.