تدابير اتخاذ شده سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير در ماه مبارك رمضان

بمنظور رفاه حال شهروندان و همشهريان گرامي در ماه مبارك رمضان جلسه اي با حضور كليه نيروهاي بازرسي و اداري سازمان براي حضور فعال و هرچه بهتر تاكسيرانان در خطوط مربوطه در محل سازمان برگزار گرديد كه در ساعات نزديك افطار هيچ گونه خللي به سيستم حمل و نقل درون شهري وارد نگردد و بخواست خداوند متعال در اين چند روزه هيچ مشكلي بوجود نيامده است. سرپرست سازمان تصريح كرد نيروهاي بازرسي تا ساعات نزديك افطار در كليه خطوط حضور دارند و جا دارد از زحمات كليه رانندگان مومن و زحمتكش و با ايمان كه با زبان روزه در اين ايام گرم سال خدمت رساني ميكنند تشكر و قدرداني بنماييم.