برگزاري اولين جلسه كارگروه سرويس حمل و نقل دانش آموزان

اولين جلسه كارگروه سرويس حمل و نقل دانش آموزان مدارس ملاير در سال تحصيلي 95-94 در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ملاير با حضور همه اعضا و سرپرست سازمان تاكسيراني برگزار گرديد در اين جلسه مشكلات سال قبل مورد بررسي قرار گرفت و راهكارهايي جهت سال جاري توسط يكايك اعضا مطرح گرديد و مقرر شد در جلسات آتي تصميمات و تدابير لازم انديشيده شود .