مسیرها و نرخ کرایه تاکسی سال 1403

براساس تصویب شورای محترم اسلامی شهر ملایر و تائیدیه کمیته محترم انطباق نرخ کرایه تاکسی سال 1403تاکسی های درون شهری تصویب و قابل اجرا می باشد