مسیرها و نرخ کرایه تاکسی سال 1402

براساس تصویب شورای محترم اسلامی شهر ملایر و تائیدیه کمیته محترم انطباق نرخ کرایه تاکسی سال 1402 تاکسی های درون شهری تصویب و قابل اجرا می باشد

شهدا

اراک

فخریه

CamScanner 03-26-2023 11.31