اهداف سازمان

اهداف اصلی : جابجایی و انتقال مسافران و شهروندان با وسیله نقلیه عمومی (تاکسی)در سطح شهر ملایر

اهداف فرعی:

۱-کمک به بهبود ترافیک شهر

۲-کاهش آلودگی هوا

۳-تامین رفاه و آسایش و امنیت سازمان درون شهری در امر جابجایی و انتقال

۴-کاهش هزینه سفر شهروندان

۵-توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی مناسب وپیشبینی لازم

۶-بالابردن سطح دانش و کارایی  رانندگان تاکسی و پرسنل در امور تاکسیرانی

۷-پیگیری طرح توسعه و نوسازی تاکسی و خارج نمودن تاکسیهای فرسوده از ناوگان

۸-استفاده و بکارگیری امکانات قانونی جهت تامین درآمد سازمان

۹-رعایت قوانین و مقررات و همکاری و هماهنگی با سایر ارگانها

۱۰ پیگیری در جهت استفاده شهروندان و تاکسیرانان از کازت الکترونیکی جهت پرداخت به منظور رفاه حال سازمان و شهروندان