اهداف سازمان

اهداف اصلی : جابجایی و انتقال مسافران و شهروندان با وسیله نقلیه عمومی (تاکسی)در سطح شهر ملایر

اهداف فرعی:

1-کمک به بهبود ترافیک شهر

2-کاهش آلودگی هوا

3-تامین رفاه و آسایش و امنیت سازمان درون شهری در امر جابجایی و انتقال

4-کاهش هزینه سفر شهروندان

5-توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی مناسب وپیشبینی لازم

6-بالابردن سطح دانش و کارایی  رانندگان تاکسی و پرسنل در امور تاکسیرانی

7-پیگیری طرح توسعه و نوسازی تاکسی و خارج نمودن تاکسیهای فرسوده از ناوگان

8-استفاده و بکارگیری امکانات قانونی جهت تامین درآمد سازمان

9-رعایت قوانین و مقررات و همکاری و هماهنگی با سایر ارگانها

10 پیگیری در جهت استفاده شهروندان و تاکسیرانان از کازت الکترونیکی جهت پرداخت به منظور رفاه حال سازمان و شهروندان