برگزاری جلسه کمیته انضباطی

ر روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 جلسه کمیته انضباطی سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر با حضور کلیه اعضا در محل سازمان تشکیل شد که در این جلسه پرونده های افراد خاطی و متخلف مورد بررسی و در نهایت منجر به صدور رای گردید.
لطفی رئیس سازمان افزود بر اساس مصوبات کمیته انضباطی مقرر گردیده است در جهت سلامت ناوگان حمل ونقل عمومی و رفاه حال رانندگان و همشهریان بصورت قاطعانه با افراد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد و جلسات کمیته انضباطی نیز به طور مستمر برگزار گردد.