بازرسی و نظارت روزانه از نحوه فعالیت ناوگان

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اعلام کرد در راستای کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد و رفتار و کردار تاکسیرانان و رانندگان بازرسان سازمان به همراه پلیس راهور بطور مستمر و هر روزه در سر ایستگاه ها و خیابان ها حضور دارند و نحوه فعالیت ایشان را رصد و پایش نموده و با رانندگان متخلف برابر قانون و مقررات برخورد جدی و قاطع خواهند کرد.